Köszöntő
Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntjük Önt Beret weboldalán. Jó böngészést kívánunk!TOVÁBB

MFP

Pályázatok


LetöltésekFelhívás - Beret Község Helyi Választási Bizottsága 2/2015. (IX.23.) HVB határozata

Beret Község Helyi Választási Bizottsága 2/2015. (IX.23.) HVB határozataa települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásárólBeret község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény  (továbbiakban Ve.) 309.§ (2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:Beret község Helyi Választási Bizottsága a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választást 2015. december 6. (vasárnap) napjára tűzi ki.A Helyi Választási Bizottság a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait.A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására az általános választás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása aszabályait kell alkalmazni.A HVB a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény ( továbbiakban Nektv.) 59.§ (1) bekezdése alapján a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a következők szerint határozza meg: a település roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltajánláshoz 5 nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő válaszztüópolgárnak az ajánlása kell.Beret község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Beret község Önkormányzata hirdetőtábláján és Beret község honlapján (www.beret.hu ).Beret község Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda elnöke, valamint a Területi Választási Iroda vezetője részére.A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (3525, Miskolc, Városház tér 1.) fellebbezést nyújthat be a Beret község Helyi Választási Bizottságnál (3834, Beret, Rákóczi út 40/b., fax: 06/46/470-137, e-mail: kozoshivszalaszend@gmail.com).A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. szeptember 26.napján 16,00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.A fellebbezésnek tartalmaznia kell:• a kérelem a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,• a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,• a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.I n d o k o l á s A 2014. október 12. napján megtartott települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően a települési roma nemzetiségi önkormányzat megválasztott képviselői a HVB. Elnökétől átvették megbízóleveleiket és a 2014. október 22. napján megtartott alakuló ülésen letették az esküt, majd az elnök és helyettese megválasztásával a települési roma nemzetiségi önkormányzat megalakult.
Ezt követően 2015. augusztus 27. napján 1 fő települési roma nemzetiségi képviselő írásban lemondott, helyét a Nektv 68. § (1) alapján, miszerint  “ Ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép, “ nem lehetett betölteni, mert egyetlen mandátumot szerzett jelölt sem vállalta a tisztséget, így Beret Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2 fővel működött tovább. 2015. szeptember 11-én további 1 fő települési roma nemzetiségi képviselő is írásban lemondott, így Beret Község roma nemzetiségi Önkrományzata képviselőinek a száma 1 főre csökkent, amely létszám a működéshez szükséges létszám alatt van.A Nektv. 69. § (2) bekezdése szerint „ha a képviselők száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.”A Ve. 309. §  (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a HVB. tűzi ki a Ve. 8. §-a és a Nektv. 69. § (2) bekezdése alapján.A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a HVB.-nek egyidejűleg meg kell állapítani a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.A HVB. megállapította továbbá, hogy a Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő. A HVB. jelen határozatának mellékletét képezi az időközi választás határidejét és határnapjait tartalmazó rendelkezés. A HVB. határozata a Nektv. 69. § (3) bekezdésén, a Ve. 309. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. §-án, a 224. §-án alapul.
Fentiek alapján a HVB Beret községben a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2015. december 6 –ra (vasárnap) tűzte ki. Beret, 2015. Szeptember 23.  Feczkó Attila   HVB elnök 2/2015. (IX.23.) HVB határozat 1. melléklete A Ve. 11. § (1) bekezdésében és a 309. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. December 6. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására Beret község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB.) a következőket rendeli el:
A választási bizottságokA jelölő szervezet legkésőbb 2015. november 20. napján 16.00 óráig jelentheti be a szavazóhelyiségbe megbízott megfigyelőt. (Ve. 30. § (2) bekezdés, 311. § (2a) bekezdés)Szavazóköri névjegyzék A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2015. november 20. napján 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2015. október 9. napján a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az illetékes választási iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. (Ve. 115. § (1) bekezdés)A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe felvételéről azt a választópolgárt, aki 2015. október 9. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bekezdés)Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2015. október 19. napjáig kell megküldeni. (Ve. 115. § (2) bekezdés)A mozgóurna iránti kérelemnekA választás kitűzését követően, de legkésőbb 2015. december 4. napján 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. (Ve. 103. § (2) bekezdés a.) pontja) vagy2015. December 6. napján legkésőbb 16.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103. § (2) bekezdés b.) pontja) 
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2015. december 4. napján bírálja el. (Ve. 113. § (2) bekezdés)A fogyatékossággal élő választópolgár 2015. november 27. napján 16.00 óráig kérheti, hogy részére a szavazókörben braille írással ellátott szavazósablont biztosítsanak. (Ve. 88. § c.) pontja, 167. § (5) bekezdése)A fogyatékossággal élő választópolgár 2015. december 4. napján 16.00 óráig kérheti akadálymentes szavazóhelyiségbe való áthelyezését. (Ve. 88. § d) pontja, 102. § (3) bekezdése)A helyi választási iroda – vagy megbízás alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2015. december 5. napján kinyomtatja. (Ve. 106. § (2) bekezdés)A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2016. Március 6 . napján meg kell semmisíteni. (Ve. 109. § (1) bekezdés)A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2016. Március 6. napján törölni kell. (Ve. 109. § (2) bekezdés  

JelöltállításAz ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához. (Ve. 120.§ (2) bekezdés)A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2015. október 19. napján átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. (Ve. 121. § (2) bekezdés)A választási iroda  - az ajánlóív átadásával egyidejűleg -  ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
A nemzetiség választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2015. November 1. napján 16.00 óráig és 2015. november 23. napján 16.00 óráig igényelheti. (Ve. 317. § (2) bekezdés)A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet legkésőbb 2015. November 2. napján 16.00 óráig kell bejelenteni. (Ve. 318. § (1) bekezdés)Az ajánlóíveket a helyi választási iroda a szavazást követő 2016. Március 6. napján megsemmisíti. (Ve. 128. §)Az ajánlóívek leadásának határideje: 2015. November 2. napján 16.00 óra. (Ve. 124. § (2) bekezdés)KampánytevékenységA választási kampányidőszak 2015. október 17. napján 0.00 órától 2015. December 6. napján 19.00 óráig tart. (Ve. 139. §)Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2015. szeptember 30. napján 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. (Ve. 148. § (2) bekezdés)A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2015. december 21. napján 16.00 tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. (Ve. 148. § (4) bekezdés)A Ve. 147/A. – 147/E. § szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2015. október 17. napján 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. (Ve. 147/F. § (1) – (2) bekezdés)Választói gyűlés tartásának utolsó időpontja 2015. december 5. napján 24.00 óra. (Ve. 145. § (1) bekezdés)2015. november 29. napján politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147. § (4a) pontja)A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül - közterületen – választási kampánytevékenység 2015. december 6. napján nem folytatható. (Ve. 143. §)A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2015. december 6. napján nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exitpoll) csak 2015. december 6. napján 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve. 150. §) A Ve. 317. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetnek legkésőbb 2015. december 6. napján kell megsemmisítenie és az erről készült jegyzőkönyvet 2015. december 9. napján 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155. § (2) bekezdés, 317. § (3) bekezdésA plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2016. Január 6. napján 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144. (7) bekezdés)A szavazás előkészítéseA választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2015. november 2. napján 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160. § (2) bekezdés)A szavazólap tartalmának jóváhagyása 2015. november 2. napja után azt követően történik, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában a HVB. határozatot hozott. (Ve. 162. § (1) bekezdés)2015. december 5. napján a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164. § (1) bekezdés) A szavazásA szavazóhelyiségben szavazni 2015. december 6. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2015. december 9. napján 16.00 óráig tekinthető meg. (Ve. 204. §)A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2016. március 6. napjáig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. (Ve. 205. § (1) bekezdés)2016. március 6. napja utáni első munkanapon a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. (Ve. 205. § (2) bekezdés)